Úvod - nabídka služeb

Školní psycholog

Mgr. Jan Plašil

Konzultační hodiny:

středa 7:30 – 15:00 , pátek 7:30 – 15:00, nebo dle předchozí domluvy

Místo: kabinet chemie č. 31 – 1.patro (chodba vlevo od sborovny/ředitelny)

Telefon: 775 898 867

Email: jplasil@zs-ebeso.cz

Úkoly školního psychologa

 • Školní psycholog poskytuje individuální konzultace žákům, rodičům a pedagogům.
 • Pracuje s třídními kolektivy.
 • Spolupracuje se školským poradenským pracovištěm (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog) i dalšími pedagogy a asistenty pedagoga.
 • Spolupracuje s externími poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) a poradnami zaměřenými na psychologickou pomoc dětem i rodičům v nouzi.
 • Činnost školního psychologa směřuje k pomoci dětem, které se potýkají s výchovnými i výukovými obtížemi. Poskytuje podporu v náročných životních situacích.
 • Nabízí podporu ve formě konzultace/edukace/nácviku dovedností u dětí s individuálním vzdělávacím plánem (např. žáci s dg. ADHD, poruchy autistického spektra, atd.)

Dopis pro rodiče a žáky

Vážení rodiče,

na školního psychologa se můžete obrátit v případě, že řešíte výchovné, výukové i jiné (osobní) obtíže u svých dětí. Konzultace lze využít k prodiskutování a navržení konkrétních řešení problémů nebo získání kontaktů na další odborná pracoviště. Okruh témat, s kterými Vám může školní psycholog pomoct je široký. Od výchovných obtíží, souvisejících s aktuálním věkem nebo náročnou životní situací až po výukové obtíže, spojené například se sníženou motivací ke studiu nebo oslabenou pozorností. Zeptat se osobně, pomocí mailu, telefonu, bakalářů, můžete na cokoliv :-)

Vážený žáku/Vážená žákyně,

Pokud Tě něco trápí a máš starosti, někdo ubližuje Tobě nebo tvému spolužákovi, neboj se to říct dospělému člověku kterému věříš. Může to být kdokoliv – od školního psychologa, tvého oblíbeného učitele, asistenta pedagoga až po vychovatelky ve družině. Pamatuj, že nikdo nemá právo za žádných okolností někomu ubližovat. V životě se nám nejednou stane, že se objeví problém, s kterým si nevíme rady, situace, ve které se nevyznáme. V těchto případech je dobré se poradit s dospělým – který nemusí ihned znát řešení tvého problému, ale vyslechne tě a můžete řešení hledat společně. Udělat první krok a říct si o pomoc může být někdy těžké, ale stojí to za to!

Stejně tak, můžeš využít schránku důvěry (u družiny, fotbálku) kam hodíš psaníčko, do kterého napíšeš své starosti. Psaníčko podepiš, napiš jméno učitele, kterému důvěřuješ a hoď ho do schránky.

Zavolat, napsat mail nebo využít CHAT můžeš i u LINKY BEZPEČÍ. Linka bezpečí funguje i anonymně, v případě, že se chceš o problému nejdříve bavit bez toho, aby někdo věděl, o co jde a kdo jsi.

 

 

 

 

 

Říká se, že: „sdílená starost, je poloviční starost a sdílená radost, je dvojnásobná radost.“

Radost a hezké zážitky ve škole, přeje

Honza Plašil

Školní psycholog

 

Školní metodik prevence

Mgr. Věra Štěchová

Konzultační hodiny: 

úterý 13:45 – 14:30, středa a čtvrtek 7:30- 8:00, nebo dle předchozí domluvy

Místo: kabinet č. 1 – přízemí, jižní budova

Telefon: 734 230 192

E-mail: vstechova@zs-ebeso.cz

Úkoly školního metodika prevence

 • vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče i vyučující
 • spolupracuje s vedením školy, se školním psychologem, výchovným poradcem, speciálním pedagogem a třídními učiteli
 • dále předává doporučení pro spolupráci s odbornými pracovišti, orgány sociálně právní ochrany dětí, orgány místní samosprávy a správy, které danou problematiku mají v kompetenci, s dětským lékařem a v rámci prevence i s Městskou policií Soběslav a Policií ČR
 • v práci se snaží předávat nové poznatky a odborné informace podle aktuální potřeby pedagogům, žákům i rodičům žáků školy
 • reaguje na osobní a rodinné problémy u žáků a snaží se o včasnou pomoc

Činnost metodika prevence je zaměřena především na:

a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

 • záškoláctví,
 • šikanu, násilí,
 • divácké násilí,
 • kriminalitu, delikvenci, vandalismus,
 • závislost na politickém a náboženském extremismu ,
 • rasismus, xenofobii,
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky),
 • onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou,
 • poruchy příjmu potravy,
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling),

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

 • domácího násilí,
 • týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,
 • ohrožování výchovy mládeže,
 • poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Fred
Pro školy