Úvod - nabídka služeb

Výchovná poradkyně

Mgr. Lucie Michalčíková

Konzultační hodiny:

pondělí 7:00 – 7:40, 14:00- 15:00, nebo dle předchozí domluvy

Místo: kabinet č. 10 (přízemí - dveře vpravo před tělocvičnou)

Telefon: 734 230 191

E-mail: michalcikoval@zs-ebeso.cz

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. ve zn. p. př., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných podle vyhlášky č. 73/2005 Sb. ve zn. p. př.

Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské, metodické a informační.

       Kariérové poradenství a pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků.

Výchovný poradce poskytuje prostřednictvím širokého spektra aktivit kariérové informace a rozvíjí dovednosti žáků pro řízení vlastní kariéry. Žákům i jejich rodičům předává relevantní informace pro volbu vzdělávací a profesní dráhy v celoživotní perspektivě. Cílem kariérového poradenství je, aby žák dokázal efektivně využívat dostupné informační zdroje, rozhodoval se podle nich a plánoval a řídil svoji kariéru.

 • Koordinuje aktivity mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka.
 • Ve spolupráci s třídními učiteli v rámci mezipředmětových vztahů podněcuje využívání tematických okruhů k volbě povolání.
 • Provádí individuální šetření k volbě povolání a poskytuje individuální poradenství v této oblasti všem vycházejícím žákům (žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům, kteří ukončují školní docházku v nižších ročnících, žákům, kteří projevují zájem o studium na víceletých gymnáziích).
 • Poskytuje poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků.
 • Podává informace o studijních možnostech, pomáhá při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu, zákonným zástupcům vydává zápisové lístky.
 • Organizuje schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků, pořádá besedy.
 • Zajišťuje informační materiály o možnostech studia na středních školách, zprostředkovává je žákům (elektronickou formou, brožurami, informacemi na nástěnce).
 • Organizuje aktivity, jimiž žáci získávají širší rozhled o učebních a studijních oborech (projektové dny, dny otevřených dveří středních škol, IPS ÚP).
 • Zprostředkovává žákům nerozhodným testování zájmů a schopností, profesní diagnostiku a odborná vyšetření (profi testy).
 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem) při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Spolupracuje s Jihočeskou hospodářskou komorou za účelem podpory o dalších možnostech vzdělávání žáků.
 • Zajišťuje skupinové návštěvy žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce a poskytuje informace žákům a rodičům o možnosti individuálního využití informačních služeb tohoto střediska.

Přijímací řízení na střední školy

Odkazy na portály vztahující se ke kariérovému poradenství a výběru střední školy

      Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Žádost o poradenskou službu - odkaz na online formulář: - https://form.pppcb.cz/zops/

Výchovný poradce připravuje podmínky pro inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávací opatření u těchto žáků.

 • V součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost.
 • Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy.
 • Promýšlí a předkládá pedagogům, řediteli školy a rodičům návrhy na péči o tyto žáky.
 • Ve spolupráci s třídními učiteli vyhledává a sleduje talentované a nadané žáky. Doporučuje jejich účast na soutěžích a olympiádách, nabízí vhodné volnočasové aktivity.
 • Pomáhá učitelům sepsat, zajistit a zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálněpedagogická vyšetření (Sdělení školy, dotazníky, hodnocení podpůrných opatření).
 • Zajišťuje a zprostředkovává vyšetření ve školských poradenských zařízeních (PPP, SPC).
 • Koordinuje tvorbu individuálního vzdělávacího plánu a podílí se na jeho vzniku, zajišťuje možnost slovního hodnocení.
 • Pomáhá při zajišťování pomůcek žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vede evidenci inkludovaných žáků ve škole.

      Péče o žáky ohrožené školní neúspěšností

 • V součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, kteří jsou ohrožení školní neúspěšností.
 • Ve spolupráci s PPP metodicky vede učitele, kteří pracují s méně nadanými žáky.
 • Pomáhá žákům při volbě dalšího studia.

Strategie předcházení školní neúspěšnosti - dokument

      Poradenství pro žáky s problémy chování

 • Výchovný poradce konzultuje problémy žáků s třídními učiteli a ostatními pedagogy.
 • Vede rozhovory s žáky, popř. je nasměruje k dalšímu odborníkovi (metodikovi prevence, školnímu psychologovi).
 • Společně s metodikem prevence a školním psychologem organizuje schůzky týkající se výchovných problémů, popř. svolávají výchovnou komisi (vedení školy, metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, třídní učitel, rodiče).
 • Pomáhá třídním učitelům vést jednání a zápisy z nich.

       Spolupráce s dalšími odborníky

Spolupráce s dalšími odborníky a organizacemi

 • Výchovný poradce se účastní akcí organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou a úřadem práce pro výchovné poradce.
 • Účastní se vzdělávacích akcí pro výchovné poradce.
 • V oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálněpedagogickým centrem, střediskem výchovné péče, klinickým logopedem.
 • S ohledem na návaznost studia žáka spolupracuje s mateřskými a středními školami.

Spolupráce s metodikem prevence a školním psychologem

 • Spolu se školním metodikem prevence a školním psychologem sleduje žáky potenciálně problematické a navrhuje řešení.
 • Společně organizují výchovné a preventivní akce pro žáky (besedy, exkurze, přednášky apod.).

Spolupráce s vedením školy

 • Průběžně seznamuje ředitele školy se svojí činností, předkládá návrhy týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů a společně vyhodnocují jejich řešení.
 • Vypracovává roční plán výchovného poradce.

      Metodické a informační činnosti

 • Zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence.
 • Metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, inkluze, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně, práce s nadanými žáky apod.:
  • metodicky pomáhá učitelům, kteří vedou předmět speciálněpedagogické péče;
  • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče;
  • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích;
  • navrhuje řešení konfliktních situací (rodič - učitel, žák - učitel, žák - žák);
  • nastavuje spolupráci mezi učitelem – asistentem pedagoga - rodičem – žákem – popř. dalšími odbornými pracovníky;
  • spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Předává odborné informace z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytuje informace o činnosti specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vede písemné záznamy, jež umožňují doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržených a realizovaných opatření.

Školní psycholog

Mgr. Jan Plašil

Konzultační hodiny:

středa 7:30 – 15:00 , pátek 7:30 – 15:00, nebo dle předchozí domluvy

Místo: kabinet chemie č. 31 – 1.patro (chodba vlevo od sborovny/ředitelny)

Telefon: 775 898 867

Email: jplasil@zs-ebeso.cz

Úkoly školního psychologa

 • Školní psycholog poskytuje individuální konzultace žákům, rodičům a pedagogům.
 • Pracuje s třídními kolektivy.
 • Spolupracuje se školským poradenským pracovištěm (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog) i dalšími pedagogy a asistenty pedagoga.
 • Spolupracuje s externími poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) a poradnami zaměřenými na psychologickou pomoc dětem i rodičům v nouzi.
 • Činnost školního psychologa směřuje k pomoci dětem, které se potýkají s výchovnými i výukovými obtížemi. Poskytuje podporu v náročných životních situacích.
 • Nabízí podporu ve formě konzultace/edukace/nácviku dovedností u dětí s individuálním vzdělávacím plánem (např. žáci s dg. ADHD, poruchy autistického spektra, atd.)

Dopis pro rodiče a žáky

Vážení rodiče,

na školního psychologa se můžete obrátit v případě, že řešíte výchovné, výukové i jiné (osobní) obtíže u svých dětí. Konzultace lze využít k prodiskutování a navržení konkrétních řešení problémů nebo získání kontaktů na další odborná pracoviště. Okruh témat, s kterými Vám může školní psycholog pomoct je široký. Od výchovných obtíží, souvisejících s aktuálním věkem nebo náročnou životní situací až po výukové obtíže, spojené například se sníženou motivací ke studiu nebo oslabenou pozorností. Zeptat se osobně, pomocí mailu, telefonu, bakalářů, můžete na cokoliv :-)

Vážený žáku/Vážená žákyně,

Pokud Tě něco trápí a máš starosti, někdo ubližuje Tobě nebo tvému spolužákovi, neboj se to říct dospělému člověku kterému věříš. Může to být kdokoliv – od školního psychologa, tvého oblíbeného učitele, asistenta pedagoga až po vychovatelky ve družině. Pamatuj, že nikdo nemá právo za žádných okolností někomu ubližovat. V životě se nám nejednou stane, že se objeví problém, s kterým si nevíme rady, situace, ve které se nevyznáme. V těchto případech je dobré se poradit s dospělým – který nemusí ihned znát řešení tvého problému, ale vyslechne tě a můžete řešení hledat společně. Udělat první krok a říct si o pomoc může být někdy těžké, ale stojí to za to!

Stejně tak, můžeš využít schránku důvěry (u družiny, fotbálku) kam hodíš psaníčko, do kterého napíšeš své starosti. Psaníčko podepiš, napiš jméno učitele, kterému důvěřuješ a hoď ho do schránky.

Zavolat, napsat mail nebo využít CHAT můžeš i u LINKY BEZPEČÍ. Linka bezpečí funguje i anonymně, v případě, že se chceš o problému nejdříve bavit bez toho, aby někdo věděl, o co jde a kdo jsi.

 

 

 

 

 

Říká se, že: „sdílená starost, je poloviční starost a sdílená radost, je dvojnásobná radost.“

Radost a hezké zážitky ve škole, přeje

Honza Plašil

Školní psycholog


Školní metodička prevence

Mgr. Věra Štěchová

Konzultační hodiny: 

úterý 13:45 – 14:30, středa a čtvrtek 7:30- 8:00, nebo dle předchozí domluvy

Místo: kabinet č. 1 – přízemí, jižní budova

Telefon: 734 230 192

E-mail: vstechova@zs-ebeso.cz

Úkoly školního metodika prevence

 • vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče i vyučující
 • spolupracuje s vedením školy, se školním psychologem, výchovným poradcem, speciálním pedagogem a třídními učiteli
 • dále předává doporučení pro spolupráci s odbornými pracovišti, orgány sociálně právní ochrany dětí, orgány místní samosprávy a správy, které danou problematiku mají v kompetenci, s dětským lékařem a v rámci prevence i s Městskou policií Soběslav a Policií ČR
 • v práci se snaží předávat nové poznatky a odborné informace podle aktuální potřeby pedagogům, žákům i rodičům žáků školy
 • reaguje na osobní a rodinné problémy u žáků a snaží se o včasnou pomoc

Činnost metodika prevence je zaměřena především na:

a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

 • záškoláctví,
 • šikanu, násilí,
 • divácké násilí,
 • kriminalitu, delikvenci, vandalismus,
 • závislost na politickém a náboženském extremismu ,
 • rasismus, xenofobii,
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky),
 • onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou,
 • poruchy příjmu potravy,
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling),

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

 • domácího násilí,
 • týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,
 • ohrožování výchovy mládeže,
 • poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

Školní speciální pedagožky

Mgr. Jana Vosátková

Mgr. Lucie Michalčíková

Mgr. Adéla Hofmanová

Bc. Jana Hůlková

Bc. Magda Reichelová

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole zařazeny tyto předměty speciálně pedagogické péče:

 • logopedická intervence pro žáky s poruchami řeči
 • reedukace specifických poruch učení a chování

Vzdělávací obsah těchto předmětů přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Vzdělávací obsah předmětu není určen, protože se jedná o předmět, který je přizpůsoben individuálním potřebám konkrétního žáka.

Pedagog při tvorbě vzdělávacího obsahu vychází z doporučení školského poradenského pracoviště, konkrétních potřeb žáka, míry podpůrných opatření.

Oblasti SPP: Péče je zaměřena dle doporučení školského poradenského pracoviště na reedukaci jednotlivých specifických poruch učení, poruch chování (a jejich kombinací), narušené komunikační schopnosti (např. dysfázie) u žáků s dílčím oslabením na rozvoj nevyvinutých funkcí (např. zrakové, sluchové vnímání) dle aktuálního stavu (platná doporučení v aktuálním školním roce).

Časové a organizační vymezení: Předměty speciálně pedagogické péče jsou vyučovány na 1. a 2. stupni základní školy po dobu celého školního roku se základní časovou dotací 1 hodina týdně. Časová dotace může být upravena dle doporučení školských poradenských zařízení pro jednotlivého žáka.

Žáci jsou vzděláváni individuálně nebo v malých skupinkách. Výuka je zaměřena na oblasti reedukace či kompenzace dle platných doporučení školských poradenských pracovišť.

Metody a přístupy vychází z individuality dítěte, aktuálního stavu a konkrétních projevů poruchy. Nejedná se o doučování, odstraňujeme specifické obtíže, zaměřujeme se na rozvoj percepčně motorických funkcí, pouze výuku podporujeme, nenahrazujeme. Začínáme na úrovni, kterou dítě s jistotou zvládá, postupně zvyšujeme obtížnost. Respektujeme aktuální dosaženou úroveň dítěte.


 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Škola s nadhledem
Pro školy