Dopis pro rodiče

Vážení rodiče,

součástí výchovně vzdělávacího procesu na naší škole je dle nařízení Ministerstva mládeže a tělovýchovy ČR plnění dvou významných dokumentů:

Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2019-2027 a Metodického pokynu k řešení šikanování na školách a školských zařízeních.

Primární prevence rizikových projevů chování u žáků je zaměřena především na:

a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

 • záškoláctví,
 • šikanu, násilí,
 • divácké násilí,
 • kriminalitu, delikvenci, vandalismus,
 • závislost na politickém a náboženském extremismu ,
 • rasismus, xenofobii,
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky),
 • onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou,
 • poruchy příjmu potravy,
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling),

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

 • domácího násilí,
 • týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,
 • ohrožování výchovy mládeže,
 • poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

Primární prevence rizikového chování na naší škole je zpracována v dokumentu  

Strategie předcházení šikany a dalších projevů rizikového chování.

Výchovu ke zdravému životnímu stylu považujeme za významnou součást vzdělávání a výchovy našich žáků a velmi intenzivně se jí věnujeme v rámci jednotlivých předmětů (např. v prvouce, přírodovědě, výchově ke zdraví, občanské výchově, přírodopisu, chemii…) i v dalších programech, besedách, exkurzích, pořadech, soutěžích (Den naší třídy aneb Dnes se neučíme, Ministart 6. tříd, Naše třída, O šikaně a kyberšikaně, Trestní právo a trestní odpovědnost, Vandalismus, VZPoura úrazům, Příběhy bezpráví, Než užiješ alkohol, užij svůj mozek, AURITUS s interaktivním programem…).

Škola nabízí konzultační hodiny a poradenství k dané problematice pro děti i rodiče:

 • Mgr. Věra Štěchová, školní metodička prevence rizikového chování (tel. 734 230 192)
 • Mgr. Lucie Michalčíková, výchovná poradkyně (tel. 734 230 191)
 • Mgr. Jan Plašil, školní psycholog (tel. 775 898 867)                                        

(uvedeny v žákovské knížce i na internetových stránkách školy)

Dokumenty k prevenci rizikového chování jsou k nahlédnutí na internetových stránkách školy – www.zs-ebeso.cz a také u školní metodičky prevence.

Vážení rodiče, také na Vás záleží, jaké postoje Vaše děti zaujmou k různým typům rizikového chování a jak si osvojí návyky zdravého životního stylu. Důležité je s nimi hovořit a snažit se vhodným způsobem je naučit využívat volný čas.

Mgr. Věra Štěchová

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Škola s nadhledem
Pro školy