Projekty

Logo EU + MMR

Doučování žáků škol - září 2021 - prosinec 2022

Místní akční plán vzdělávání v ORP Soběslav II.

I přes složitou situaci ve školství v souvislosti s COVID 19  jsme v roce 2021 realizovali na naší škole řadu zajímavých projektů nad rámec běžné výuky. Šlo například o jazykový kroužek pro žáky 2. ročníku. Také jsme se ve větší míře věnovali doučování žáků.

Vše se dělo pod hlavičkou projektu „MAP v ORP Soběslav II“, do kterého jsou zapojeny všechny školy na soběslavsku. Cílem projektu je dlouhodobé zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Kromě podpory jednotlivých škol probíhá v rámci projektu další vzdělávání učitelů, výměna zkušeností a diskuse o dalším směřování škol.

Projekt: Odborná učebna jazyků

Projekt řeší vybudování odborné učebny jazyků, která bude díky svému vybavení sloužit ke zvýšení kvality vzdělávání a k rozvoji klíčových kompetencí všech žáků školy dle ŠVP. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.

Z celkových nákladů téměř jeden milion Kč obdržíme dotaci 95 %. Předpokládané ukončení projektu v lednu 2021.

Zobrazit fotografie

Projekt: Venkovní učebna pro přírodovědné předměty se sociálním zázemím v Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda

V rámci realizace projektu dojde k vybudování nové venkovní učebny se šatnami a sociálním zázemím potřebným pro fungování venkovní učebny.

Učebna bude využívána v odborných předmětech. Odborná učebna bude sloužit ke zvyšování klíčových kompetencí a sociální inkluzi v podobě povinné výuky, ale i mimoškolních aktivit, jako jsou zájmové kroužky. 

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.

Z celkových nákladů téměř 4 milionů Kč na obě části projektu obdržíme dotaci 95%. A pokud vše dobře dopadne, tak bude hotovo na jaře 2020.

Zobrazit dokončenou učebnu i sociální zázemí

Příměstské tábory “Zábavné léto” – kompletní informace

Logo Ministerstva pro místní rozvojLogo MAS Lužnice

Projekt příměstských táborů realizujeme s podporu MAS Lužnice v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Reg. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011593

Více v menu “Škola/Příměstské tábory

Logo EU + MMR

Projektová výuka spolupracujících škol

V rámci spolupráce na projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003369 „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav“ se uskutečnila 31. 5. 2022 v prostorách učebny přírodních věd Základní školy Soběslav, Komenského 20 projektová výuka našich vybraných žáků. Přítomní žáci si vyzkoušeli vybrané úlohy systému Pasco. Žáci pracovali badatelským způsobem ve čtyřech skupinách. Konkrétně se jednalo o tyto experimenty:

1/ Teplota varu vody

2/ Přenos tepla

3/ Měření koncentrace oxidu uhličitého

V Soběslavi 1.6.2022

Název projektu: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č. p. 469

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565

08.12.2022

V rámci projektu Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565, proběhla dne 8. 12. 2022 ve středisku odborného výcviku školních dílen Na Pískách 469, prezentace prostor dílen pro žáky- prohlídka dílen a učeben- prezentace oborů.

 

Prezentace se zúčastnily partnerské školy – Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709; Základní škola Soběslav, Komenského 20; Základní škola Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50; Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády; Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421.

17. 5. 2022

V rámci projektu Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565, proběhla dne 17. 5. 2022 ve středisku odborného výcviku školních dílen Na Pískách 469, výměna zkušeností mezi pedagogy partnerských škol zaměřená na naplnění řemeslných oborů- uplatnění absolventů.

Prezentace se zúčastnily partnerské školy – Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709; Základní škola Soběslav, Komenského 20; Základní škola Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50; Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády; Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421.

2.3.2020
Prezentace 2.3.2020

24.9.2019
V rámci projektu Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565, proběhla dne 24. 9. 2019 ve středisku odborného výcviku školních dílen Na Pískách 469 výměna zkušeností mezi pedagogy středních a základních škol na téma naplnění řemeslných oborů.
Výměny zkušeností se zúčastnily partnerské školy – Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709; Základní škola Soběslav, Komenského 20; Základní škola Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50; Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády; Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421.

11. 6. 2019
V rámci projektu Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565, proběhla dne 11.6.2019 ve středisku odborného výcviku školních dílen Na Pískách 469 prohlídka nových řemeslných dílen a odborných učeben pro výuku technických oborů.
Prohlídky a prezentace učebních oborů SŠŘ a ZŠ Soběslav se zúčastnily partnerské školy – Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709; Základní škola Soběslav, Komenského 20; Základní škola Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50; Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády; Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421.

Spolupráce v rámci projektu „Rekonstrukce a vybavení laboratoře přírodních věd“

V rámci projektu „Rekonstrukce a vybavení laboratoře přírodních věd“ probíhá od školního roku 2017/2018 mezi Gymnáziem v Soběslavi a naší základní školou vzájemná pravidelná spolupráce při výuce a propagaci přírodních věd. Spolupráce spočívá ve vzájemných návštěvách, společných hodinách chemie, biologie a fyziky, soutěžích, prezentacích, podpoře zájmu žáků o vzdělávání v daných oblastech, ukázkách demonstračních i frontálních pokusů. S laboratoří a jejím vybavením se seznámili také naši vyučující.

Více na stránkách Gymnázia Soběslav zde.

Projekt Výzva č. 56 a Výzva č. 57 v roce 2015

Logo fondů MŠMT

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, 
Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
se naše škola účastnila ve výzvách č. 56 a 57.
Projekty byly podpořeny z OP VK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

Výzva č. 56

V rámci projektu jsme realizovali tyto klíčové aktivity:

Aktivita č. 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství v počtu 4 šablon. Realizace probíhala od 2. do 9. ročníku vždy jedna šablona = 2 ročníky. Vyučující realizovali čtenářské dílny v hodinách českého jazyka a v každém ročníku proběhlo minimálně šest čtenářských dílen ověřujících část tematického plánu. Pro jednotlivé šablony byly zakoupeny tyto počty tištěných knih: 2.-3. ročník – 239 knih, 4.-5. ročník 218 knih, 6.-7.ročník 177 knih a 8.-9- ročník 225 knih. Všichni  vyučující čtenářských dílen se zúčastnili školení  pro realizaci těchto aktivit ve  škole. Klíčovou aktivitu  č. 1 hodnotíme velice kladně a její přínos pro rozvoj čtenářství jako silně motivační a setkali jsme  se s až nečekaně velkým zájmem  u žáků všech ročníků.

Aktivita č. 2 – Zahraniční jazykový kurz pro učitele. 3 učitelky 1. stupně vyjely na jazykový pobyt do Irska. Kurz byl zaměřený na rozvoj jazykových kompetencí vyučujících. Učitelky i přes počáteční pochybnosti a obavy přijely z kurzu nadšené a v případě dalších vypsaných výzev by rády kurzy opakovaly. Tedy hodnocení této aktivity – velice přínosné pro naše pedagogy.

Aktivita č. 4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Využili jsme dvě skupiny po deseti žácích. 20 žáků s pedagogy odjelo na pobyt do Walesu a 20 žáků s pedagogy do Německa Obě skupiny se účastnily výuky v daném jazyce a žáci i učitelé si pochvalovali možnost poznat v průběhu pobytu i místní reálie. Opět tuto aktivitu hodnotíme jako velmi přínosnou jak pro žáky, tak i pro pedagogy.

Celkové neinvestiční dotace na tuto výzvu: 971.301 Kč

Výzva č. 57

byla omezena do tzv. šablon klíčových aktivit, my jsme si vybrali tři: 

1.  Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
Pro rozvoj technických dovedností žáků je potřeba rozvíjet nebo zkvalitnit tyto činnosti: 
Vrtání,  práce s dlátem  –  čep  a rozpor, práce demontážní  a montážní  ve škole a pro ostatní předměty (např. drobné opravy apod.). Zhotovení závitů – práce se sadou závitníků a další činnosti vhodné žáky 2. stupně. 

Pro rozvoj  technických  dovedností  žáků je potřeba, aby i učitelé měli  možnost připravit si materiál a výrobky. Z tohoto důvodu bylo třeba nakoupit nové vybavení – stroje pro zpracování dřeva, plastů a kovů.

Školní dílnu jsme proto vybavili nástroji a stroji v celkové výši 233.284 Kč. 

3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.
Pedagogové, kteří se účastnili šablony č. 3 Výzvy č. 57 zlepšili své jazykové dovednosti, což jim v budoucnu umožní snazší zapojení se do výuky metody CLIL. V tomto směru byl blended learning prospěšný především z pohledu rozšíření slovní zásoby, upevnění gramatických jevů a také nácvik mluveného projevu. Pedagogové měli možnost seznámit se a vyzkoušet si nový způsob výuky, který mohou zapojit do dalších předmětů a zkušenosti využít pro případné zavedení metody CLIL do výuky.

4. Rozvoj individuálních ústn&iac

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Fred
Pro školy