Projekty

Logo EU + MMR

Místní akční plán vzdělávání v ORP Soběslav II.

I přes složitou situaci ve školství v souvislosti s COVID 19  jsme v roce 2021 realizovali na naší škole řadu zajímavých projektů nad rámec běžné výuky. Šlo například o jazykový kroužek pro žáky 2. ročníku. Také jsme se ve větší míře věnovali doučování žáků.

Vše se dělo pod hlavičkou projektu „MAP v ORP Soběslav II“, do kterého jsou zapojeny všechny školy na soběslavsku. Cílem projektu je dlouhodobé zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Kromě podpory jednotlivých škol probíhá v rámci projektu další vzdělávání učitelů, výměna zkušeností a diskuse o dalším směřování škol.

Projekt: Odborná učebna jazyků

Projekt řeší vybudování odborné učebny jazyků, která bude díky svému vybavení sloužit ke zvýšení kvality vzdělávání a k rozvoji klíčových kompetencí všech žáků školy dle ŠVP. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.

Z celkových nákladů téměř jeden milion Kč obdržíme dotaci 95 %. Předpokládané ukončení projektu v lednu 2021.

Zobrazit fotografie

Projekt: Venkovní učebna pro přírodovědné předměty se sociálním zázemím v Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda

V rámci realizace projektu dojde k vybudování nové venkovní učebny se šatnami a sociálním zázemím potřebným pro fungování venkovní učebny.

Učebna bude využívána v odborných předmětech. Odborná učebna bude sloužit ke zvyšování klíčových kompetencí a sociální inkluzi v podobě povinné výuky, ale i mimoškolních aktivit, jako jsou zájmové kroužky. 

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.

Z celkových nákladů téměř 4 milionů Kč na obě části projektu obdržíme dotaci 95%. A pokud vše dobře dopadne, tak bude hotovo na jaře 2020.

Zobrazit dokončenou učebnu i sociální zázemí

Příměstské tábory “Zábavné léto” – kompletní informace

Logo Ministerstva pro místní rozvojLogo MAS Lužnice

Projekt příměstských táborů realizujeme s podporu MAS Lužnice v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Reg. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011593

Více v menu “Škola/Příměstské tábory

Název projektu: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č. p. 469

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565

17. 5. 2022

V rámci projektu Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565, proběhla dne 17. 5. 2022 ve středisku odborného výcviku školních dílen Na Pískách 469, výměna zkušeností mezi pedagogy partnerských škol zaměřená na naplnění řemeslných oborů- uplatnění absolventů.

Prezentace se zúčastnily partnerské školy – Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709; Základní škola Soběslav, Komenského 20; Základní škola Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50; Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády; Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421.

2.3.2020
Prezentace 2.3.2020

24.9.2019
V rámci projektu Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565, proběhla dne 24. 9. 2019 ve středisku odborného výcviku školních dílen Na Pískách 469 výměna zkušeností mezi pedagogy středních a základních škol na téma naplnění řemeslných oborů.
Výměny zkušeností se zúčastnily partnerské školy – Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709; Základní škola Soběslav, Komenského 20; Základní škola Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50; Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády; Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421.

11. 6. 2019
V rámci projektu Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565, proběhla dne 11.6.2019 ve středisku odborného výcviku školních dílen Na Pískách 469 prohlídka nových řemeslných dílen a odborných učeben pro výuku technických oborů.
Prohlídky a prezentace učebních oborů SŠŘ a ZŠ Soběslav se zúčastnily partnerské školy – Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709; Základní škola Soběslav, Komenského 20; Základní škola Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50; Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády; Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421.

Spolupráce v rámci projektu „Rekonstrukce a vybavení laboratoře přírodních věd“

V rámci projektu „Rekonstrukce a vybavení laboratoře přírodních věd“ probíhá od školního roku 2017/2018 mezi Gymnáziem v Soběslavi a naší základní školou vzájemná pravidelná spolupráce při výuce a propagaci přírodních věd. Spolupráce spočívá ve vzájemných návštěvách, společných hodinách chemie, biologie a fyziky, soutěžích, prezentacích, podpoře zájmu žáků o vzdělávání v daných oblastech, ukázkách demonstračních i frontálních pokusů. S laboratoří a jejím vybavením se seznámili také naši vyučující.

Více na stránkách Gymnázia Soběslav zde.

Projekt Výzva č. 56 a Výzva č. 57 v roce 2015

Logo fondů MŠMT

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, 
Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
se naše škola účastnila ve výzvách č. 56 a 57.
Projekty byly podpořeny z OP VK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

Výzva č. 56

V rámci projektu jsme realizovali tyto klíčové aktivity:

Aktivita č. 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství v počtu 4 šablon. Realizace probíhala od 2. do 9. ročníku vždy jedna šablona = 2 ročníky. Vyučující realizovali čtenářské dílny v hodinách českého jazyka a v každém ročníku proběhlo minimálně šest čtenářských dílen ověřujících část tematického plánu. Pro jednotlivé šablony byly zakoupeny tyto počty tištěných knih: 2.-3. ročník – 239 knih, 4.-5. ročník 218 knih, 6.-7.ročník 177 knih a 8.-9- ročník 225 knih. Všichni  vyučující čtenářských dílen se zúčastnili školení  pro realizaci těchto aktivit ve  škole. Klíčovou aktivitu  č. 1 hodnotíme velice kladně a její přínos pro rozvoj čtenářství jako silně motivační a setkali jsme  se s až nečekaně velkým zájmem  u žáků všech ročníků.

Aktivita č. 2 – Zahraniční jazykový kurz pro učitele. 3 učitelky 1. stupně vyjely na jazykový pobyt do Irska. Kurz byl zaměřený na rozvoj jazykových kompetencí vyučujících. Učitelky i přes počáteční pochybnosti a obavy přijely z kurzu nadšené a v případě dalších vypsaných výzev by rády kurzy opakovaly. Tedy hodnocení této aktivity – velice přínosné pro naše pedagogy.

Aktivita č. 4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Využili jsme dvě skupiny po deseti žácích. 20 žáků s pedagogy odjelo na pobyt do Walesu a 20 žáků s pedagogy do Německa Obě skupiny se účastnily výuky v daném jazyce a žáci i učitelé si pochvalovali možnost poznat v průběhu pobytu i místní reálie. Opět tuto aktivitu hodnotíme jako velmi přínosnou jak pro žáky, tak i pro pedagogy.

Celkové neinvestiční dotace na tuto výzvu: 971.301 Kč

Výzva č. 57

byla omezena do tzv. šablon klíčových aktivit, my jsme si vybrali tři: 

1.  Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
Pro rozvoj technických dovedností žáků je potřeba rozvíjet nebo zkvalitnit tyto činnosti: 
Vrtání,  práce s dlátem  –  čep  a rozpor, práce demontážní  a montážní  ve škole a pro ostatní předměty (např. drobné opravy apod.). Zhotovení závitů – práce se sadou závitníků a další činnosti vhodné žáky 2. stupně. 

Pro rozvoj  technických  dovedností  žáků je potřeba, aby i učitelé měli  možnost připravit si materiál a výrobky. Z tohoto důvodu bylo třeba nakoupit nové vybavení – stroje pro zpracování dřeva, plastů a kovů.

Školní dílnu jsme proto vybavili nástroji a stroji v celkové výši 233.284 Kč. 

3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.
Pedagogové, kteří se účastnili šablony č. 3 Výzvy č. 57 zlepšili své jazykové dovednosti, což jim v budoucnu umožní snazší zapojení se do výuky metody CLIL. V tomto směru byl blended learning prospěšný především z pohledu rozšíření slovní zásoby, upevnění gramatických jevů a také nácvik mluveného projevu. Pedagogové měli možnost seznámit se a vyzkoušet si nový způsob výuky, který mohou zapojit do dalších předmětů a zkušenosti využít pro případné zavedení metody CLIL do výuky.

4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.
Žáci za největší přínos považovali zapojení ICT technologií do výuky cizího jazyka, zvýšení motivace žáků učit se cizí jazyk a pracovat samostatně doma. Zaznamenali jsme nejvyšší zájem u slabších žáků, u nichž byl posun také nejpatrnější. 

Celkové neinvestiční dotace na tuto výzvu: 567.152 Kč

Projekt ERASMUS+

Logo Erasmus+O prázdninách v roce 2015 se zúčastnilo pět našich učitelů jazykově metodických kurzů ve Velké Británii. Kurzy byly určeny učitelům základních škol, kteří chtěli zlepšit svou znalost angličtiny a naučit se nové výukové techniky. V průběhu čtrnáctidenních kurzů učitelé získali nové informace o moderních výukových trendech, o třídním managementu, osvojili si praktické techniky a dovednosti. Poznali celou řadu výukových materiálů, nástrojů a postupů, jejichž cílem je pomoci žákům osvojit si jazyk. Zlepšili si své jazykové schopnosti a získali tak větší sebedůvěru při používaní angličtiny v hodinách. Měli příležitost sledovat své zkušenější kolegy. Získali nové náměty a inspiraci pro svou práci. Kurzy byly výbornou příležitostí k navázání kontaktů se zahraničními učiteli. Mohli sdílet své zkušenosti a plánovat vzájemnou spolupráci.

Hlavní přínosy kurzu:

  • rozšíření a prohloubení jazykové a pedagogické způsobilosti učitelů
  • modernizace výuky díky aplikaci inovativních metod a technik
  • efektivnější práce se skupinami různých úrovní a studijního potenciálu
  • obohacení výuky o kreativní metody, vyučování hravou formou
  • schopnost učitelů vytvářet doplňkov
  • tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Fred
Pro školy