Projekty

Logo EU + MMR

Projekt: Odborná učebna jazyků

Projekt řeší vybudování odborné učebny jazyků, která bude díky svému vybavení sloužit ke zvýšení kvality vzdělávání a k rozvoji klíčových kompetencí všech žáků školy dle ŠVP. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.

Z celkových nákladů téměř jeden milion Kč obdržíme dotaci 95 %. Předpokládané ukončení projektu v lednu 2021.

Zobrazit fotografie

Projekt: Venkovní učebna pro přírodovědné předměty se sociálním zázemím v Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda

V rámci realizace projektu dojde k vybudování nové venkovní učebny se šatnami a sociálním zázemím potřebným pro fungování venkovní učebny.

Učebna bude využívána v odborných předmětech. Odborná učebna bude sloužit ke zvyšování klíčových kompetencí a sociální inkluzi v podobě povinné výuky, ale i mimoškolních aktivit, jako jsou zájmové kroužky. 

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.

Z celkových nákladů téměř 4 milionů Kč na obě části projektu obdržíme dotaci 95%. A pokud vše dobře dopadne, tak bude hotovo na jaře 2020.

Zobrazit dokončenou učebnu i sociální zázemí

Příměstské tábory “Zábavné léto” – kompletní informace

Logo Ministerstva pro místní rozvojLogo MAS Lužnice

Projekt příměstských táborů realizujeme s podporu MAS Lužnice v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Reg. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011593

Více v menu “Škola/Příměstské tábory

Název projektu: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č. p. 469

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565

2.3.2020
Prezentace 2.3.2020

24.9.2019
V rámci projektu Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565, proběhla dne 24. 9. 2019 ve středisku odborného výcviku školních dílen Na Pískách 469 výměna zkušeností mezi pedagogy středních a základních škol na téma naplnění řemeslných oborů.
Výměny zkušeností se zúčastnily partnerské školy – Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709; Základní škola Soběslav, Komenského 20; Základní škola Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50; Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády; Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421.

11. 6. 2019
V rámci projektu Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565, proběhla dne 11.6.2019 ve středisku odborného výcviku školních dílen Na Pískách 469 prohlídka nových řemeslných dílen a odborných učeben pro výuku technických oborů.
Prohlídky a prezentace učebních oborů SŠŘ a ZŠ Soběslav se zúčastnily partnerské školy – Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709; Základní škola Soběslav, Komenského 20; Základní škola Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50; Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády; Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421.

Spolupráce v rámci projektu „Rekonstrukce a vybavení laboratoře přírodních věd“

V rámci projektu „Rekonstrukce a vybavení laboratoře přírodních věd“ probíhá od školního roku 2017/2018 mezi Gymnáziem v Soběslavi a naší základní školou vzájemná pravidelná spolupráce při výuce a propagaci přírodních věd. Spolupráce spočívá ve vzájemných návštěvách, společných hodinách chemie, biologie a fyziky, soutěžích, prezentacích, podpoře zájmu žáků o vzdělávání v daných oblastech, ukázkách demonstračních i frontálních pokusů. S laboratoří a jejím vybavením se seznámili také naši vyučující.

Více na stránkách Gymnázia Soběslav zde.

Projekt Výzva č. 56 a Výzva č. 57 v roce 2015

Logo fondů MŠMT

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, 
Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
se naše škola účastnila ve výzvách č. 56 a 57.
Projekty byly podpořeny z OP VK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

Výzva č. 56

V rámci projektu jsme realizovali tyto klíčové aktivity:

Aktivita č. 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství v počtu 4 šablon. Realizace probíhala od 2. do 9. ročníku vždy jedna šablona = 2 ročníky. Vyučující realizovali čtenářské dílny v hodinách českého jazyka a v každém ročníku proběhlo minimálně šest čtenářských dílen ověřujících část tematického plánu. Pro jednotlivé šablony byly zakoupeny tyto počty tištěných knih: 2.-3. ročník – 239 knih, 4.-5. ročník 218 knih, 6.-7.ročník 177 knih a 8.-9- ročník 225 knih. Všichni  vyučující čtenářských dílen se zúčastnili školení  pro realizaci těchto aktivit ve  škole. Klíčovou aktivitu  č. 1 hodnotíme velice kladně a její přínos pro rozvoj čtenářství jako silně motivační a setkali jsme  se s až nečekaně velkým zájmem  u žáků všech ročníků.

Aktivita č. 2 – Zahraniční jazykový kurz pro učitele. 3 učitelky 1. stupně vyjely na jazykový pobyt do Irska. Kurz byl zaměřený na rozvoj jazykových kompetencí vyučujících. Učitelky i přes počáteční pochybnosti a obavy přijely z kurzu nadšené a v případě dalších vypsaných výzev by rády kurzy opakovaly. Tedy hodnocení této aktivity – velice přínosné pro naše pedagogy.

Aktivita č. 4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Využili jsme dvě skupiny po deseti žácích. 20 žáků s pedagogy odjelo na pobyt do Walesu a 20 žáků s pedagogy do Německa Obě skupiny se účastnily výuky v daném jazyce a žáci i učitelé si pochvalovali možnost poznat v průběhu pobytu i místní reálie. Opět tuto aktivitu hodnotíme jako velmi přínosnou jak pro žáky, tak i pro pedagogy.

Celkové neinvestiční dotace na tuto výzvu: 971.301 Kč

Výzva č. 57

byla omezena do tzv. šablon klíčových aktivit, my jsme si vybrali tři: 

1.  Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
Pro rozvoj technických dovedností žáků je potřeba rozvíjet nebo zkvalitnit tyto činnosti: 
Vrtání,  práce s dlátem  –  čep  a rozpor, práce demontážní  a montážní  ve škole a pro ostatní předměty (např. drobné opravy apod.). Zhotovení závitů – práce se sadou závitníků a další činnosti vhodné žáky 2. stupně. 

Pro rozvoj  technických  dovedností  žáků je potřeba, aby i učitelé měli  možnost připravit si materiál a výrobky. Z tohoto důvodu bylo třeba nakoupit nové vybavení – stroje pro zpracování dřeva, plastů a kovů.

Školní dílnu jsme proto vybavili nástroji a stroji v celkové výši 233.284 Kč. 

3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.
Pedagogové, kteří se účastnili šablony č. 3 Výzvy č. 57 zlepšili své jazykové dovednosti, což jim v budoucnu umožní snazší zapojení se do výuky metody CLIL. V tomto směru byl blended learning prospěšný především z pohledu rozšíření slovní zásoby, upevnění gramatických jevů a také nácvik mluveného projevu. Pedagogové měli možnost seznámit se a vyzkoušet si nový způsob výuky, který mohou zapojit do dalších předmětů a zkušenosti využít pro případné zavedení metody CLIL do výuky.

4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.
Žáci za největší přínos považovali zapojení ICT technologií do výuky cizího jazyka, zvýšení motivace žáků učit se cizí jazyk a pracovat samostatně doma. Zaznamenali jsme nejvyšší zájem u slabších žáků, u nichž byl posun také nejpatrnější. 

Celkové neinvestiční dotace na tuto výzvu: 567.152 Kč

Projekt ERASMUS+

Logo Erasmus+O prázdninách v roce 2015 se zúčastnilo pět našich učitelů jazykově metodických kurzů ve Velké Británii. Kurzy byly určeny učitelům základních škol, kteří chtěli zlepšit svou znalost angličtiny a naučit se nové výukové techniky. V průběhu čtrnáctidenních kurzů učitelé získali nové informace o moderních výukových trendech, o třídním managementu, osvojili si praktické techniky a dovednosti. Poznali celou řadu výukových materiálů, nástrojů a postupů, jejichž cílem je pomoci žákům osvojit si jazyk. Zlepšili si své jazykové schopnosti a získali tak větší sebedůvěru při používaní angličtiny v hodinách. Měli příležitost sledovat své zkušenější kolegy. Získali nové náměty a inspiraci pro svou práci. Kurzy byly výbornou příležitostí k navázání kontaktů se zahraničními učiteli. Mohli sdílet své zkušenosti a plánovat vzájemnou spolupráci.

Hlavní přínosy kurzu:

  • rozšíření a prohloubení jazykové a pedagogické způsobilosti učitelů
  • modernizace výuky díky aplikaci inovativních metod a technik
  • efektivnější práce se skupinami různých úrovní a studijního potenciálu
  • obohacení výuky o kreativní metody, vyučování hravou formou
  • schopnost učitelů vytvářet doplňkové učební materiály a pomůcky
  • zvýšení motivace žáků a zlepšení jejich komunikačních schopností
  • schopnost lépe využívat moderní informační a komunikační technologie při výuce
  • navázání kontaktů se zahraničními školami, výměna zkušeností a zahájení práce na společných projektech

Úspěšná realizace projektu Erasmus

V průběhu školního roku 2015/2016 se učitelé podělili se svými kolegy o získané zkušenosti a poznatky z absolvovaných kurzů v zahraničí. Za pomocí prezentací si vzájemně představili nejnovější metody a techniky používané ve výuce angličtiny a seznámili je s možnostmi přizpůsobení různým věkovým skupinám a úrovním žáků.

Každý učitel si připravil prezentaci spojenou s workshopem (krátkým praktickým nácvikem aktivit). Učitelé se soustředili především na ty aktivity, které mohly být ostatními kolegy používány při výuce se žáky s jazykovou úrovní žáků A1 – A2.

Realizace projektu z ROP Jihozápad

Název projektu: Moderním vybavením k vyšší efektivitě výuky v ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50
Reg.č. CZ.1.14/2.4.00/34.03238
Projekt realizován v rámci 34. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad
Předpokládané náklady projektu: 970 000,00 Kč

Záměrem projektu je zkvalitnění zázemí pro výuku vybraných odborných předmětů prostřednictvím pořízení moderních výukových pomůcek a vybavení odborných učeben. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání ve vybraných odborných předmětech na Základní škole Soběslav. Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci II. stupně základní školy. Projekt bude mít také přínos pro pedagogické pracovníky, kterým zkvalitní podmínky pro výuku žáků.

Po realizaci projektu bude mít žadatel nově k dispozici pět souborů výukových pomůcek/přístrojů vč. informačních a interaktivních technologií, které budou mimo jiné využívány při práci s pořizovanými přírodovědnými pomůckami. Při výběru vhodných výukových pomůcek se žadatel zaměřil na pořízení takového vybavení, které zajistí pro žáky aktivní získávání potřebných kompetencí, znalostí a dovedností. Prostřednictvím využití techniky, kterou žáci obvykle pozitivně přijímají, dojde ke zvýšení motivace a zájmu žáků.

Projekt SUPERLICENCE s nakladatelstvím FRAUS

Škola je od 1. září 2011 ve spolupráci s Městem Soběslav a firmou Rašelina Soběslav zapojena do jedinečného projektu financování učebnic a moderních elektronických učebních materiálů z nakladatelství Fraus. V letošním školním roce jsou v projektu zapojeni již jen 8. a 9. roč.

Evropské centrum jazykových zkoušek (European Language Examination Centre – ELEC)

zařadilo naši školu do sítě svých partnerských center. Síť tvoří vybrané základní a střední školy rovnoměrně pokrývající celé území Jihočeského kraje. V úzké spolupráci s ELEC tak můžeme našim žákům a studentům nabídnout jedinečnou možnost absolvovat jazykovou přípravu zakončenou prestižními mezinárodně uznávanými zkouškami Cambridge English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), a to přímo na půdě naší školy. Další informace o jednotlivých zkouškách naleznete na webových stránkách Evropského centra jazykových zkoušek www.elec.eu

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Nejnovější album

Naši partneři
MŠ Nerudova
MŠ Duha
ZVAS
PPP Soběslav
Fraus
FlexiBooks
Fred
Pro školy